Photo courtesy of Rodrigo Gebhard

The former Gasthaus zur Lammerbrucke

Bosenheimer Strasse

Bad Kreuznach, Germany

February 1, 2006